Białystok, Św. Kazimierza 1
85 654 06 66
biuro@ttkomputery.pl

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych firma T&T Komputery Tomasz Roszko www.ttkomputery.pl chroni dane osobowe Użytkowników (Klientów), w sposób określony w powyższych przepisach.
Dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu, jak również określa zasady korzystania z plików „cookies“ i zawiera informacje o uprawnieniach użytkowników w zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest T&T Komputery Tomasz Roszko z siedzibą w ul. Św. Kazimierza 1 15-817 Białystok , numer NIP: 542-117-79-22, REGON: 200140309, biuro@ttkomputery.pl.

RODZAJ GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH 
Dane, które przetwarzamy to są wyłącznie dane zwykłe (art. 6 RODO), t.j.: imię i nazwisko, adres zamieszkania (siedziby), numer telefonu, adres e-mail.
ttkomputery.pl nigdy nie zwraca się do Użytkowników o udostępnienie loginu lub hasła.

CEL GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH 
Dane są gromadzone i przetwarzane jedynie w celu realizacji oferty bądź zapytania ofertowego złożonego za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dane osobowe, podawane nam przez Kupującego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktujemy jako informacje w najwyższym stopniu poufne i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu tzn. że dane uzyskane od klientów serwisu nie są przekazywane, sprzedawane, udostępniane osobom,  firmom ani organizacjom trzecim. Służą one tylko i wyłącznie do realizacji zamówienia oraz komunikacji pomiędzy firmą a Klientem, a gromadzone dane są tylko takie, które są niezbędne do wykonania umowy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Dane są przechowywane przez okres, w którym strony mogą dochodzić roszczeń wynikających z przepisów prawa. Dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży lub upływu terminów z tytułu rękojmi. Część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów, celem realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i rachunkowego. Ponadto dane osób, które założyły „konto“ w sklepie internetowym są przechowywane do czasu żądania klienta wykreślenia jego danych. W takim przypadku dane klienta gromadzone w zbiorze „konta“ usuwane są niezwłocznie.
Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.
W przypadku gdy Klient nie dokonał zakupu pomimo udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ani nie założył konta użytkownika, jak również nie prowadzi korespondencji z Administratorem, dane osobowe są usuwane automatycznie i niezwłocznie.

PODSTAWA DO GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Aby złożyć zamówienie i/lub skorzystać z niektórych dodatkowych funkcjonalności witryny, niezbędne jest podanie imienia oraz nazwiska, e-mail. Warunkiem realizacji zamówienia jest potwierdzenie odrębnym przyciskiem wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych oraz potwierdzenie zapoznania się z polityka prywatności, w tym polityką „cookies“. W przypadku braku udzielenia przez Państwa wyraźnej zgody poprzez potwierdzenie ww. przyciskiem Administrator nie zapisuje danych osobowych, a więc nie gromadzi i nie przetwarza Państwa danych. 

POLITYKA „cookies“ 
Nasza strona internetowa może wykorzystywać „ciasteczka“(„cookies“), które służą  identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Klientowi wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Klienta, np. adres IP Klienta, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej.
Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązań zewnętrznych dostawców. Aktualnie używamy Google Analytics. To narzędzie działa w oparciu o pliki cookie (ciasteczka), jednak nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osób. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

STANDARDY TECHNICZNE
Transfer danych Klienta odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL z zastosowaniem 256 bitowego klucza. Przekaz zaszyfrowanych danych jest sprawdzany przez przedstawienie zaszyfrowanych kluczy ew. symboli kluczy w dolnym pasku stanu przeglądarki.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z UDOSTĘPNIENIEM DANYCH OSOBOWYCH 
Każdy użytkownik ma prawo do wglądu i poprawienia swoich danych osobowych zgromadzonych przez   Administratora (np. poprzez kontakt z nami za pomocą e-maila, listownie lub telefonicznie).
Klient może również przetworzenia jego danych osobowych w formacie powszechnie używanym,   nadającym się do odczytu maszynowego i przesłanie w tym formacie innemu Administratorowi.
Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż służą one udokumentowaniu sprzedaży, a tym samym są one częścią rachunku lub faktury, chyba że przepisy prawa zezwalają na korektę danych będących podstawą do wystawienia faktury. Dane są jednakże usuwane automatycznie po okresie wskazanym w pkt. 4.

W celu realizacji jego uprawnienia Administrator w każdym momencie umożliwia Klientowi dostęp do jego danych osobowych, sprostowanie jego danych osobowych, żądanie usunięcia jego danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Powyższe uprawnienia Klient realizuje poprzez wysłanie odwołania, sprzeciwu, sprostowania lub innego żądania w zakresie  przetwarzania danych w formie wiadomości e-mail na dedykowany adres do administratora danych osobowych: biuro@ttkomputery.pl

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@ttkomputery.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 85 6540 666
 
Administrator informuje ponadto, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do przetwarzania danych przez Administratora Klient ma  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).